Звіт кафедри з наукової діяльності і впровадження результатів роботи за 2014 рік

Основні напрямки наукової діяльності кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри - це розробка нових методів діагностики та лікування захворювань органів грудної клітини, черевної порожнини, магістральних судин та метаболічного синдрому з використанням сучасних малоінвазивних ендоскопічних, ультразвукових, пункційних і лазерних методик, з метою підвищення ефективності лікування, зниження частоти ускладнень, рівня летальності, строків соціальної та трудової реабілітації.

За минулий період основним науковим напрямком діяльності кафедри була розробка та впровадження нових методів ендоскопічних, лапароскопічних і торакоскопічних операцій. Розробили питання сучасного лікування захворювань печінки, жовчного міхура, жовчних протоків, операції на наднирниках, операції при гастроезофагеальної рефлюксної хворобі. Розроблені та впроваджені оригінальні методики мініінвазивних втручань на жовчних протоках, на наднирнику, на грудній клітці, розроблені і впроваджені нові методи оперативних втручань при морбідному ожирінні і метаболічному синдромі. Розроблені та впроваджені в практику оригінальні методи лікування гриж стравохідного отвору діафрагми з використанням нових сіток з нітінолових каркасом. Виконується одна докторська і одна кандидатська дисертація. Також тривають роботи з розробки нових методів лікування патології жовчних проток. Велика увага приділяється розробці нових методів лікування ендокринної патології. Розроблені та впроваджені в практику мінімально інвазивні втручання на щитовидній залозі, надниркових, підшлункової залозі. Триває розробка нових операцій на товстій кишці. З цієї тематики завершена кандидатська дисертація. Розробляються також оригінальні методи оперативних втручань при судинної патології, з цієї теми також виконується кандидатська дисертація. Освоєні оригінальні методи баріатричної хірургії по лікуванню морбідного ожиріння.

Наявність самостійної НДР, виконання фрагмента програми, пошукова НДР.

З 2009 року кафедра виконує самостійну НДР: "Розробка мініінвазивних методів хірургічного лікування захворювань органів грудної клітини, черевної порожнини, судин, метаболічного синдрому, № держреєстрації 0109U008568. Підготовлено заключний звіт за розділом теми що завершено: «Розробка мініінвазивніх методів хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини, метаболічного синдрому» і документи з планування роботи на нову тему. Науковий керівник – д.мед.н., проф. Грубнік В.В.

Робота по лінії міжнародного співробітництва.

Сім співробітників кафедри (проф. Грубнік В.В., Четверіков С.Г., Дюжев О.С., Ковальчук О.В., Кисельов В.О., Грубнік В.Ю., Величко В.В., Маліновський А.В., Голляк В.П.) є членами Європейської асоціації ендоскопічних хірургів (EAES). Асоціація щорічно проводить конгреси, присвячені використанню сучасних ендоскопічних технологій в різних галузях хірургії.

З 25 по 28 липня 2014 р. проходив 14 міжнародний конгрес з ендоскопичної хірургії, який був поєднаний з 22 конгресом Європейської асоціації ендоскопічних хірургів (E.A.E.S.) у м. Париж (Франція), в якому брав участь проф. Грубнік В.В., який є членом правління Європейської асоціації ендоскопічних хірургів. Він очолював делегацію від України. Також приймали участь асистент Маліновський А.В., лікар клініці Ільяшенко В.В.

Співпраця з E.A.E.S. та провідними хірургами-ендоскопістами Європи дозволяє розширити спектр застосовуваних малоінвазивних ендоскопічних оперативних втручань у хворих з патологією органів грудної клітини, черевної порожнин, захворюваннями магістральних судин, що значно поліпшило результати їх лікування. Проводиться робота по програмі мультицентричних досліджень Європейської асоціації ендоскопічних хірургів «Оцінка ефективності антирефлюксних операцій», а також за темою «Методологія розробки операцій NOTES». Є договір між Краківською медичною академією про співпраці у сфері розробки нових методів в області лікування захворювань товстої кишки.

Видано за звітний період

 • Методичних рекомендацій – 1
 • Статей – 13
 • З них в індекс цитованих журналах - 8
 • З них в індекс цитованих журналах за кордоном – 2
 • Тез – 22
 • З них за кордоном – 9

По завершеної НДР:

 • Захищено дисертацій – дві
 • подані до захисту – ще 2.
 • Публікацій (статей) всього - 222
 • Публікацій в індекс-цитованих журналах – 29
 • Публікацій за кордоном (статей в індекс-цитованих журналах) – 5
 • Монографій – 6
 • Методичних рекомендацій – 1
 • Впроваджень результатів досліджень у практику – 7
 • Впроваджень результатів досліджень у навчальний процес – 2

Ефективність науково-дослідницької роботи:

Результатом науково-дослідницької роботи кафедри є втілення в медичну практику методів діагностики та лікування захворювань жовчовивідної системи, портальної гіпертензії, судинної патології, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, вентральних та діафрагмальних гриж засновані на застосуванні ендоскопічної та лапароскопічної техніки і застосуванні сучасних синтетичних матеріалів дозволяють досягти хороших результатів у лікуванні перерахованої патології.

Медична: розроблення та втілення в практику нових методів лікування різної патології, зазначеної вище, знизити кількість ускладнень при лікуванні в 2-3 рази.

Соціальна: зменшити строки соціальної та трудової реабілітації при лікуванні вище зазначеної патології в 2 -2,5 рази.

Економічна: скоротити терміни стаціонарного лікування при лікуванні вище зазначеної патології в 1,5-2 рази.

Отримано патентів.

 1. Патент України на винахід № 105082, МПК (2014.01) А61В 17/00. Спосіб паліативного лікування розповсюджених форм раку легені за Севергіним В.Є. / Севергін В.Є. – Заявка а 201208995. Заявл. 23.07.2012; Опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7.

 2. Патент на винахід №106186 Україна МПК (2014.01): А61В10/00. Спосіб визначення ефективності проведеної радіочастотної термоабляції пухлин печінки / Дубініна В.Г., Максимовський В.Є., Четверіков С.Г., Машуков А.О., Біленко О.А., Андрейченко М.О.; заявник Одес.націон.мед.універс. - №а2013_15516; заявл. 30.12.2013; опубл. 25.07.2014. Бюл.№14.

 3. Патент на корисну модель №91255 Україна МПК (2014.01): А61В10/00. Спосіб визначення ефективності проведеної радіочастотної термоабляції пухлин печінки / Дубініна В.Г., Максимовський В.Є., Четверіков С.Г., Машуков А.О., Біленко О.А., Андрейченко М.О.; заявник Одес.націон.мед.універс. - №u2014_01072; заявл. 05.02.2014; опубл. 25.06.2014. Бюл.№12.

Ступінь впровадження патентів

впровадження практичну діяльність лікувально-профілактичних закладів та в викладацький процес вищих навчальних закладів.

Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права та рацпропозицій, їх назва

немає.

Оформлено нововведень, їх назва:

немає.

Список проведених кафедрою конференцій, семінарів, конгресів і т.д.:

Проведений VII симпозіум «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія», 18-19 вересня, 2014 р., смт Коблево (Миколаївська обл.), 200 учасників (Всеукраїнський).

Список зроблених доповідей:

У 2013 році співробітниками кафедри зроблено 25 доповідей на конференціях, в т.ч. доповідей на міжнародних форумах – 9 (матеріали, яки були оприлюднені на міжнародних конференціях були надруковані в провідному Європейському виданні з ендоскопічної хірургії):

В Україні:

 • VII симпозіум асоціації лікарів-ендоскопістів України «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія», 18-19 вересня 2014 р., м. Одеса, Україна. (доповідачі: Грубник В.В., Маліновський А.В., Дегтяренко С.П.)
 • VIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології у хірургічному лікуванні гриж живота», 25-26 вересня 2014 р., м. Київ, Україна (доповідачі: Грубнік В.В., Маліновський А.В., Воротинцева К.О.);
 • Науково-практична і навчально-методична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії», 9-10 жовтня, 2014 р., м. Винниця, Україна (доповідачі: Грубнік В.В., Міщенко В.В., Четверіков С.Г.);

За кордоном:

 • 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris (France), 25-28 июня, 2014 г. (доповідачі: Грубнік В.В.).
 • XVIІ з’їзд Громади ендоскопічних хірургів Росії, Москва, 2014 р. (доповідачі: Четверіков С.Г., Маліновський А.В.).

Прізвища викладачів, які стажувалися за кордоном, читали лекції, прізвища аспірантів, студентів, направлених на навчальну практику, стажування тощо:

Науково-лекційна навчальна сесія при Європейскої асоціації ендоскопічних хірургів, 28 червня, 2014 р., м. Париж (Франція). «Challenges in bariatric and metabolic surgery», лекція проф. Грубника В.В. «Comparison of two-year outcomes of laparoscopic greater curvature plication versus laparoscopic sleeve gastrectomy».

Співробітники, статті яких зафіксовані у 2013 р. у базі даних Scopus

– Грубнік В.В., за 2014 г. – 2 статті в базі даних Scopus, кількість цитувань – 5, індекс Гірша – 1

Впровадження результатів НДР в практичну діяльність лікувально-профілактичних установ та в навчальний процес

1 акт впровадження в практичну діяльність і 2 акта впровадження в навчальний процес.

Наявність нових угод з лікувально-профілактичними та іншими установами

немає.

Участь у розробці науково-методичних програм, місцевих, галузевих, національних.

За участю співробітників кафедри в обласній клінічній лікарні створені та функціонують 8 спеціалізованих центрів:

 • обласної гастроентерологічний центр
 • регіональний цент хірургічної паразитології
 • обласний центр ендокринної хірургії
 • обласний центр мікросудинної хірургії
 • обласної ангіологічний центр
 • обласний торакопульмональний центр
 • центр малоінвазивної хірургії
 • кардіохірургічний центр

Робота наукового студентського товариства.

На кафедрі працює науковий студентський гурток, в роботі якого беруть участь 5 осіб (студенти 6 курсу ОНМедУ).  Керівник – доц. Новосад Є.М. Було проведено 4 засідання гуртка за затвердженою тематикою. Проведена кафедральна студентські конференція. Виступило 8 студентів та 3 молодих вчених з 11 доповідями на університетської конференції студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», що відбулася 24-25 квітня 2014 р.

Список співробітників кафедри, які є членами експертних і спеціалізованих рад ВАК України.

Д.мед.н., професор Міщенко В.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 при Вінницькому національному медичному університеті ім. Н.І. Пирогова.

Нагороди, отримані співробітниками кафедри за звітний період:

 • Грубнік В.В. – нагороджений грамотою Одеської обласної ради.
 • Дегтяренко С.П. – нагороджений відзнакою Одеської обласної ради.

Підготовка наукових кадрів.

Резерв на посаду зав. кафедрою (тема дисертації, наук-ний консультант, терміни виконання та протокол і дата затвердження РПК).

Д.мед.н., професор Четверіков С.Г.

Склад кафедри.

Перелік захищених у 2014 році магістерських робіт

Троніна О.Ю. – захистила магістерську роботу за темою: «Оптимізація лікування хворих на емпієму плеври», вчена рада Медичного факультету № 2, протокол № 8 від 15.05.2014 р.